×   ورود/ثبت نام   صفحه اصلی   لیست مراکز   نقشه مراکز   باشگاه مربیان   مناقصات   رویدادهای ورزشی   خروج

مزایده عمومی بهره برداری موقت از مجموعه های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران