×   ورود/ثبت نام   صفحه اصلی   لیست مراکز   نقشه مراکز   باشگاه مربیان   مناقصات   رویدادهای ورزشی   خروج

مزایده, بهره برداری از دوباب زمین تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید کشوری

آگـهـی مزایـده عمومی

شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از مکان ذیل واقع در مجموعه ورزشی شهید کشوری را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.

۱ . موضوع مزایده :بهره برداری از دوباب زمین تنیس خاکی مجموعه ورزشی شهید کشوری

۲ . مبلغ ژایه کارشناسی : ۴٬۵۸۳٬۷۰۰٬۰۰۰ (چهار میلیاردو پانصدو هشتاد و سه میلیون و هفتصدهزار)ریال

سال اول : ۱٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰(یک میلیاردو سیصدوبیست میلیون )ریال

سال دوم : ۱٬۵۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰(یک میلیاردو پانصد و هجده میلیون) ریال

سال سوم: ۱٬۷۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ (یک میلیاردو هفتصدو چهل و پنج میلیون و هفتصد هزار)ریال

۳ . مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

۴-    شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:۲۳۰۷۹۱۴۳

۵-    مدت بهره برداری و محل اجرا مزایده : سه سال شمسی به آدرس: استان تهران،شهر تهران، مجموعه ورزشی شهید کشوری .

۶-    زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعت اداری از روز دو شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۹ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۰۸

۷-    آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها : تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی انقلاب، معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی،امور قراردادهای جاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.

۸-    مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: واریز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰(یک میلیون) ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۵۸۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه نمایشگاه، بنام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

۹-    آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت ۱۴بعدازظهر روز شنبه مورخ ۹۸/۰/۸/۱۸ میباشد.

۱۰-    زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۹ در کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده می شود. پس از بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان پاکات (الف، ب و ج)بازگشایی می شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادها و اعلامیه های واریزی که بعد از موعد مقرر در بند ۶ آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.نوع تضمین شرکت در مزایده به صورت یکی از موارد ذیل:

الف. ضمانت نامه بانکی معتبر /ب. وجه نقد واریز به شماره حساب شبا ۳۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۵۸۰۶۳۷۵۰۰۲IR نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

(مشخصات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور: کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳- شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵)

* بازگشایی پاکات با پیشنهادبیش از یک مزایده گر انجام خواهد شد.

* هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.

* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

* شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

ورزش مارکت

 

  • (1398/08/13)
  • 504

افزودن نظر

با ارسال نظر 5 امتیاز باشگاه مشتریان بگیرید.

جستجو کنید:

آخرین مزایده و مناقصه: