×   ورود/ثبت نام   صفحه اصلی   لیست مراکز   نقشه مراکز   باشگاه مربیان   مناقصات   رویدادهای ورزشی   خروج

مزایده, پروژه احداث، پرداخت اجاره و انتقال سالن بدنسازی کشوری

آگـهـی مزایـده عمومی

۱ . موضوع : سالن بدنسازی کشوری   

۲ . مبلغ پایه اجاره سال اول: ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۳ . مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ۲،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

۴ . شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:۲۳۰۷۹۱۵۷

۵-    مدت بهره برداری و محل اجرا مزایده : ده سال شمسی به آدرس: استان تهران، شهر تهران، مجموعه ورزشی کشوری

۶-زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعت اداری از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۹ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۲

۷-آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها : تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای اتوبان آیت اله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی انقلاب، معاونت جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی،امور قراردادهای جاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.

۸-مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: واریز مبلغ ۷،۰۰۰،۰۰۰(هفت میلیون )ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۵۸۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه نمایشگاه، بنام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

۹-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت ۱۴بعدازظهر روز شنبه مورخ ۹۸/۰۸/۲۵میباشد.

۱۰ -زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله بترتیب در ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۹۸/۰۸/۲۶ در کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده می شود. پس از بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان پاکات (الف، ب و ج)بازگشایی می شود. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادها و اعلامیه های واریزی که بعد از موعد مقرر در بند ۵ آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۱-نوع تضمین شرکت در مزایده به صورت یکی از موارد ذیل:

الف. ضمانت نامه بانکی معتبر /ب. وجه نقد واریز به شماره حساب شبا ۳۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۵۸۰۶۳۷۵۰۰۲IR نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

(مشخصات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور: کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳- شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵)

* بازگشایی پاکات با پیشنهاد بیش از یک مزایده گر انجام خواهد شد.

* هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.

* درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

* شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

ورزش مارکت

  • (1398/08/15)
  • 584

افزودن نظر

با ارسال نظر 5 امتیاز باشگاه مشتریان بگیرید.

جستجو کنید:

آخرین مزایده و مناقصه: